Skip to content

Kennismaken

Wil je kennismaken met onze vereniging meld je dan aan via ledenadministratie@invictusbc.nl.

Bij Invictus kan er 3 x in een periode van 4 weken gespeeld worden zonder dat je lid bent van onze vereniging. Wel verzoeken wij om een aanmelding bij de ledenadministratie met o.a. mailadres en/of telefoonnummer en gewenste tijd/datum bij de ledenadministratie, zodat er voor opvang/begeleiding gezorgd kan worden.

Een racket kan eventueel geleend worden bij de vereniging.

Aanmelden als lid

Aanmelden kan door het invullen en opsturen naar de ledenadministratie van een aanmeldingsformulier.

Pas als er een getekend aanmeldingsformulier is ingeleverd, krijgt u een spelerspas uitgereikt en kunt u meespelen.

Opzeggen

Het opzeggen, dat alleen per het einde van het seizoen kan plaatsvinden, dient per mail (ledenadministratie@invictusbc.nl) te gebeuren bij de ledenadministratie. Je krijgt altijd een bevestiging van ontvangst. Het opzeggen moet gebeuren vóór 1 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. Indien je geen ontvangstbevestiging krijgt, graag contact opnemen met de ledenadministratie (dan is de opzegging dus niet ontvangen en dan ook niet verwerkt).

Adreswijziging

Ben je onlangs verhuisd? Geef dan je nieuwe adres door aan de ledenadministratie. Adreswijzingen kun je kwijt per mail : ledenadministratie@invictusbc.nl. Als je je lidmaatschapskaartje kwijt bent, kan je een nieuwe aanvragen. Dit kan per mail ook of – eventueel – schriftelijk.

Blessureregeling

Huishoudelijk reglement Art 3 lid 2:
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige blessures, kan een lid het bestuur schriftelijk verzoeken om gebruik te mogen maken van de bijzondere donateurregeling, zie ook de statuten art 10.4.

Statuten Art 10.4
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 1. Op grond van bovenstaande bepalingen kan een geblesseerde speler van BC Invictus een beroep doen op deze blessureregeling.
 2. Uitgangspunt voor de regeling is, dat er geen restitutie zal plaatsvinden van de reeds over het lopende seizoen betaalde dan wel verschuldigde contributie/bijdragen. In plaats daarvan kan er onder voorwaarden een verrekening plaatsvinden van de verschuldigde contributie/bijdragen over het daaropvolgende seizoen:
  1. Bij een blessure die minimaal 13 weken aanhoudt, wordt de basiscontributie over het daaropvolgende seizoen naar rato verrekend tot een maximum van 75%.
  2. Bij een blessure, die minimaal 9 weken aanhoudt, wordt compensatie geboden voor het niet kunnen deelnemen aan de trainingen en/of competitie in het lopende seizoen. Ook deze compensatie van de betaalde/verschuldigde bijdrage wordt naar rato (maar dan zonder maximum) verrekend met de bijdrage, die verschuldigd is over het daaropvolgende seizoen.
  3. De shuttlebijdrage valt nadrukkelijk niet onder deze regeling.
 • Om in aanmerking te komen voor deze regeling gelden de volgende spelregels:
  1. Het lid (de aanvrager) dient de blessure per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@invictusbc.nl) te melden, waarbij zal moeten worden aangegeven:
   • de startdatum van de blessure (i.c. de datum vanaf wanneer niet meer is/kon worden gespeeld)
   • de verwachte duur van de blessure (voor zover redelijkerwijs kan worden ingeschat)
   • voor welke bijdragen compensatie wordt gevraagd
  2. De aanvraag wordt vervolgens door de TC, de JC of de RC geverifieerd.
  3. Alvorens een aanvraag voor deze regeling wordt geaccordeerd, kan aan de aanvrager altijd om een doktersverklaring gevraagd worden.
  4. De aanvrager ontvangt vervolgens een reactie van de ledenadministratie.
  5. Indien de aanvraag is toegekend, dient de aanvrager voorafgaand aan het hervatten van het spelen en/of het deelnemen aan training of competitie (ook weer per e-mail) aan de ledenadministratie door te geven, dat de blessure regeling beëindigd kan worden.
  6. Verrekening van de in deze regeling genoemde bedragen vindt plaats op de contributie- factuur voor het volgende seizoen.
 1. Indien de aanvraag (deels) wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid om bij het bestuur (met redenen omkleed) bezwaar aan te tekenen.
Back To Top
Zoeken